hiệu hai số bằng số lớn nhất có một chữ số và bằng 1/2 số bé. Tìm tổng 2 số đó

hiệu hai số bằng số lớn nhất có một chữ số và bằng 1/2 số bé. Tìm tổng 2 số đóViết một bình luận

Câu hỏi mới