Kết quả của phép nhân 10% x 20% là : A. 10% B. 30% C. 2% D. 200

Kết quả của phép nhân 10% x 20% là :
A. 10%
B. 30%
C. 2%
D. 200
Viết một bình luận