khoảng thời gian từ 6 giờ sáng hôm nay đến bây giờ bằng 1/3 khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ sáng mai. Hỏi bây giờ là m

khoảng thời gian từ 6 giờ sáng hôm nay đến bây giờ bằng 1/3 khoảng thời gian từ bây giờ đến 7 giờ sáng mai. Hỏi bây giờ là mấy giờViết một bình luận

Câu hỏi mới