Khối lượng công việc tăng 80% . Hỏi phải tăng số người lao động thêm bao nhiêu phần trăm để năng suất lao động tăng 20% ?

Khối lượng công việc tăng 80% . Hỏi phải tăng số người lao động thêm bao nhiêu phần trăm để năng suất lao động tăng 20% ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới