Laura, Mindy và James đang trò chuyện cùng nhau và nhận thấy rằng Laura già gấp hai lần số tuổi của Mindy. Mặt khác, Mindy hơ

Laura, Mindy và James đang trò chuyện cùng nhau và nhận thấy rằng Laura già gấp hai lần số tuổi của Mindy. Mặt khác, Mindy hơn năm tuổi so với James. Tổng số tuổi của họ là 95.
Mỗi người bao nhiêu tuổi?
(Chỉ điền số vào câu trả lời)
Laura:
Mindy:
James:

1 bình luận về “Laura, Mindy và James đang trò chuyện cùng nhau và nhận thấy rằng Laura già gấp hai lần số tuổi của Mindy. Mặt khác, Mindy hơ”

 1. Gọi số tuổi của James là a
  Nên số tuổi của Mindy là a + 5
  Và số tuổi của Laura là 2 x ( a + 5 )
  Tổng số tuổi 3 người là 95 nghĩa là:
   a + a + 5 + 2 x ( a + 5 ) = 95
   a + a + 5 + 2 x a + 2 x 10 = 95
   4 x a + 15 = 95
   4 x a = 80
   a = 80 : 4 = 20
  Nên a + 5 = 20 + 5 = 25
  Và 2 x ( a + 5 ) = 2 x ( 20 + 5 ) = 2 x 25 = 50
  Vậy số tuổi 3 người là:
  Laura: 50 
  Mindy: 25 
  James: 20 
  cuyu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới