Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 55%. Tính số học sinh nam của lớp đó.

Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 55%. Tính số học sinh nam của lớp đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới