Lớp 5A1 có 12 học sinh giỏi bằng 6/25 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 2/3 số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trun

Lớp 5A1 có 12 học sinh giỏi bằng 6/25 số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 2/3 số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình. Tỉ số phần trăm học sinh trung bình so với học sinh cả lớp là …………………..%Viết một bình luận

Câu hỏi mới