Lớp 5B có 25% số học sin giỏi ,1/3 số học sinh khá còn lại là 15 học sinh đạt loại trung bình.Tính số học sinh lớp 5B

Lớp 5B có 25% số học sin giỏi ,1/3 số học sinh khá còn lại là 15 học sinh đạt loại trung bình.Tính số học sinh lớp 5BViết một bình luận

Câu hỏi mới