Lớp 5Bcó 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình chiếm 10% số học sinh cả lớp, còn

Lớp 5Bcó 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình chiếm 10% số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh khá. Hỏi lớp 5B có tất cả bao nhiêu học sinh xếp loại khá?Viết một bình luận

Câu hỏi mới