Lớp của Toán có 36 bạn, trong đó có số bạn nam bằng 4/5 số bạn nữ. Hỏi lớp của Toán có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ. Đ

Lớp của Toán có 36 bạn, trong đó có số bạn nam bằng 4/5 số bạn nữ. Hỏi lớp của Toán có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ. Đáp số đúng là:Viết một bình luận

Câu hỏi mới