Lúc 7 giờ bạn Hùng đi từ A đến B với vận tốc 15km/h , một giờ sau bạn Thanh đuổi theo với vận tốc 20km/h. Hỏi đến mấy giờ th

Lúc 7 giờ bạn Hùng đi từ A đến B với vận tốc 15km/h , một giờ sau bạn Thanh đuổi theo với vận tốc 20km/h. Hỏi đến mấy giờ thì bạn Thanh đuổi kịp bạn Hùng?
giúpppppp

2 bình luận về “Lúc 7 giờ bạn Hùng đi từ A đến B với vận tốc 15km/h , một giờ sau bạn Thanh đuổi theo với vận tốc 20km/h. Hỏi đến mấy giờ th”

 1. Giải đáp: 12 giờ
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng vận tốc của Thanh và Hùng là:
  15+20=35 (km/h)
  Bạn Thanh đuổi kịp bạn Hùng vào lúc:
  (35:7)+7=12 (giờ)
  Đáp số: 12 giờ

  Trả lời
 2. $Giải đáp + giải thích :$
  Hùng đi với vận tốc 15 km/h, 1 giờ sau Thanh đuổi theo có nghĩa là 1 giờ Hùng cách Thanh 15 km.
  Vận tốc của Thanh hơn vận tốc của Hùng là:
  20 – 15 = 5 (km/h)
  Thời gian để Thanh đuổi kịp Hùng là:
  15 : 5 = 3 ( giờ)
  Thanh đuổi kịp Hùng lúc:
  7 + 3 = 10 ( giờ)
   

  Trả lời

Viết một bình luận