Lúc 7 giờ sáng, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/gi

Lúc 7 giờ sáng, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút, một
ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/giờ. Ô tô đuổi kịp xe máy khi còn cách B 10km.
Quãng đường AB dài là:
A. 132,5km B. 135km C. 140km D. 150km

1 bình luận về “Lúc 7 giờ sáng, một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/gi”

 1.  $\text{ Vậy Thời gian xe máy đi trước là :}$
   $\text{ 7 giờ 30 phút – 7 giờ = 30 phút }$
   $\text{ quãng đường xe máy đi trước là :}$
  0,5 xx 35 = 17,5 $\text{ km }$
   $\text{ thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là : }$
   $\text{ 17,5 : ( 40 – 35 ) = 3,5 giờ }$
   $\text{ vậy quãng đường AB dài : }$
    3,5 xx 40 + 10 = 150  $\text{km}$
  ->  $\text{ Đáp Án C.150 Km }$
  @COLGATE***

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới