Máy phô tô A có thể phô tô 4500 tờ giấy trong 1 giờ, máy phô tô B có thể phô tô 300 tờ giấy trong vòng 5 phút. Hỏi máy phô tô

Máy phô tô A có thể phô tô 4500 tờ giấy trong 1 giờ, máy phô tô B có thể phô tô 300 tờ giấy trong vòng 5 phút. Hỏi máy phô tô nào phô tô nhanh hơn? Giải thích tại sao?
Trả lời: …………………………………………………………………….

2 bình luận về “Máy phô tô A có thể phô tô 4500 tờ giấy trong 1 giờ, máy phô tô B có thể phô tô 300 tờ giấy trong vòng 5 phút. Hỏi máy phô tô”

 1. Giải đáp: Máy phô tô A phô tô nhanh hơn.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Trong 1 giờ máy B phô tô được số tờ giấy là:
  $\text{300 : 5 × 60 = 3600 (tờ)}$
  Mà $\text{3600 < 4500}$ nên máy phô tô A phô tô nhanh hơn.

  Trả lời
 2. 1 giờ = 60 phút
  Máy photo , photo được số tờ giấy trong 1 phút là :
  4500 ÷ 60 = 75 (tờ)
  Máy photo , photo được số tờ giấy trong 5 phút là :
  75 × 5 = 375 (tờ)_
  375 > 300 nên máy A chạy nhanh hơn

  Trả lời

Viết một bình luận