Minh và Linh cùng sưu tập tem. Nếu Minh cho Linh 12 con tem thì số tem của Minh bằng 1/2 số tem của Linh. Nếu Lin

Minh và Linh cùng sưu tập tem. Nếu Minh cho Linh 12 con tem thì số tem của Minh bằng 1/2 số tem của Linh. Nếu Linh cho Minh 30 con tem thì số tem của Linh bằng1/5 số tem của Minh. Tính số tem của mỗi bạnViết một bình luận

Câu hỏi mới