Một chai chăn nuôi vịt sau khi bán 450 con vịt thì số vịt còn lại bằng 37,5 % số vịt ban đâu . Hỏi số vịt còn lại bằng bao nh

Một chai chăn nuôi vịt sau khi bán 450 con vịt thì số vịt còn lại bằng 37,5 % số vịt ban đâu . Hỏi số vịt còn lại bằng bao nhiêu phần trăm số vịt đã bán?Viết một bình luận

Câu hỏi mới