Một chiếc thùng tôn dạng hình hộp chữ nhật, có diện tích xung quanh là 5,4m’2, chiều cao 18dm; chiều rộng 1,4m. a, Tính diện

Một chiếc thùng tôn dạng hình hộp chữ nhật, có diện tích xung quanh là 5,4m’2, chiều cao 18dm; chiều rộng 1,4m.
a, Tính diện tích tôn làm thùng
b, Lượng dầu trong thùng chiếm 75% thể tích thùng. Hỏi trong thùng chứa bao nhiêu lít dầu.

2 bình luận về “Một chiếc thùng tôn dạng hình hộp chữ nhật, có diện tích xung quanh là 5,4m’2, chiều cao 18dm; chiều rộng 1,4m. a, Tính diện”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
           Đổi: 18dm = 1,8m 
   a) Chiều dài thùng tôn đó là:
          5,4 : 1,8 : 2 – 1,4 =  0,1 ( m² )
   Diện tích hai mặt của thùng tôn đó là:
          0,1 x 1,4 x 2  = 0,28 ( m² )
   Diện tích tôn làm thùng là:
          5,4 + 0,28 = 5,68 ( m²)
   b) Thể tích của thùng tôn hình hộp chữ nhật đó là:
          0,1 x 1,4 x 1,8 = 0,252 ( m³ )
   Trong thùng chứa số lít dầu là:
          0,252 x 75 : 100 = 0,189 ( m³ ) 0,189 m³ = 189 dm³ = 189 l
                     Đáp số: a) 5,68 m²
                                  b) 189 lít
   

  Trả lời
 2.                 Đổi: 18dm = 1,8m
  a)Chiều dài thùng tôn đó là:
                 5,4 : 1,8 : 2 – 1,4 =  0,1 ($m^{2}$)
     Diện tích một mặt của thùng tôn đó là:
                 0,1 x 1,4 = 0,14 ($m^{2}$)
     Diện tích tôn làm thùng là:
                 5,4 + 0,14 x 2 = 5,68 ($m^{2}$)
  b) Thể tích của thùng tôn hình hộp chữ nhật đó là:
                  0,1 x 1,4 x 1,8 = 0,252 ($m^{3}$)
       Trong thùng chứa số lít dầu là:
                   0,252 x 75 : 100 = 0,189 ($m^{3}$)
                      0,189$m^{3}$ = 189$dm^{3}$ = 189 lít
                                  Đáp số: a) 5,68 $m^{2}$
                                               b) 189 lít
       

  Trả lời

Viết một bình luận