Một của hàng bán đc 1,5 tấn gạo, bằng 24% số gạo của cả cửa hàng a) Lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo? b) Sau khi bán của

Một của hàng bán đc 1,5 tấn gạo, bằng 24% số gạo của cả cửa hàng
a) Lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo?
b) Sau khi bán của hàng còn bao nhiêu yến gạo?

2 bình luận về “Một của hàng bán đc 1,5 tấn gạo, bằng 24% số gạo của cả cửa hàng a) Lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu tạ gạo? b) Sau khi bán của”

 1. Bài giải:
  Đổi: 1,5 tấn = 15 tạ
  a) Lúc đầu cửa hàng có số tạ gạo là:
  15 : 24 xx 100 = 62,5 (tạ)
  b) Sau khi bán cửa hàng còn số yến gạo là:
  62,5 – 15 = 47,5 (tạ) = 475 yến
  Đáp số: a) 62,5 tạ gạo
                b) 475 yến gạo

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a,62,5 tạ gạo
  b,475 yến gạo
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,Đổi 1,5 tấn gạo = 15 tạ gạo
      15:24*100=62,5(tạ gạo)
    b,Đổi 62,5 tạ gạo = 625 yến gạo
       15 tạ gạo = 150 tấn gạo 
       625-150=475(yến gạo)
           

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới