Một cửa hàng bán được 2 tạ gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo của cửa hàng đó trước khi bán. hỏi trước khi bán cửa hàng

Một cửa hàng bán được 2 tạ gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo của cửa hàng đó trước khi bán. hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo

2 bình luận về “Một cửa hàng bán được 2 tạ gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo của cửa hàng đó trước khi bán. hỏi trước khi bán cửa hàng”

 1. gọi số gạo trước khi bán là A 
  ta có: 2 : A . 100= 12,5%
            2 : A     = 12,5 : 100
            2 : A     = 0,125
                  A   = 2 : 0,125
                   A  = 16
       => số gạo của cửa hàng đó trước khi bán bằng 16 tạ =1,6 tấn
      vậy số gạo của cửa hàng đó trước khi bán có 1,6 tấn gạo

  Trả lời
 2.                      Giải:
   Tổng số gạo của cửa hàng đó trước khi bán là:
               2 : 12,5%=16 (tạ)
  Đổi: 16 tạ =1,6 tấn
              Đáp số: 1,6 tấn gạo
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới