Một cửa hàng có 450 kg gạo, cửa hang đã bán 58 % số gạo. Hỏi cửa hang còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?

Một cửa hàng có 450 kg gạo, cửa hang đã bán 58 % số gạo. Hỏi cửa hang còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?

2 bình luận về “Một cửa hàng có 450 kg gạo, cửa hang đã bán 58 % số gạo. Hỏi cửa hang còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?”

 1. 58% số gạo là :
       450 × 58 ÷ 100 = 261 ( kg )
  Cửa hàng còn lại số gạo là :
       450 – 261 = 185 ( kg )
                   Vậy cửa hàng còn lại 185 kg gạo

  Trả lời
 2. Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:
       450 × 58% = 261 (kg gạo)
  Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:
       450-261=189(kg gạo)
                      Đáp số: 189 kg gạo
  $\color{red}{\text{@Hy~Hoctotnha}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới