Một cửa hàng có 5/4 tấn gạo.Cửa hàng đó có số tạ gạo là:

Một cửa hàng có 5/4 tấn gạo.Cửa hàng đó có số tạ gạo là:

2 bình luận về “Một cửa hàng có 5/4 tấn gạo.Cửa hàng đó có số tạ gạo là:”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cửa hàng đó có số tạ gạo là:
     5:4=1,25(tấn)
  1,25 tấn=12,5 tạ
  đáp số : 12,5 tạ gạo

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới