Một cửa hàng có số bóng xanh gấp 3 lần số bóng đỏ. Sau khi cửa hàng bán đi 12 quả bóng xanh và 4 quả bóng đỏ thì số bóng xanh

Một cửa hàng có số bóng xanh gấp 3 lần số bóng đỏ. Sau khi cửa hàng bán đi 12 quả bóng xanh và 4 quả bóng đỏ thì số bóng xanh hơn số bóng đỏ là 28 quả. Hỏi tổng số bóng xanh và bóng đỏ lúc đầu của cửa hàng là bao nhiêu ?
A.54 quả
B.72 quả
C.68 quả
D.86 quảViết một bình luận

Câu hỏi mới