Một cửa hàng trong hai ngày bán được 3904kg thóc. Nếu ngày thứ nhất bán thêm 112kg thóc nữa thì ngày thứ nhất bán ít hơn ngày

Một cửa hàng trong hai ngày bán được 3904kg thóc. Nếu ngày thứ nhất bán thêm 112kg thóc nữa thì ngày thứ nhất bán ít hơn ngày thứ hai 378kg thóc. Tinhd số thóc cửa hàng đó bán được trong mỗi ngày?Viết một bình luận

Câu hỏi mới