một xe ô tô từ 9 giờ đến 14 giờ 20 phút được 260km. hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki lô mét ?

một xe ô tô từ 9 giờ đến 14 giờ 20 phút được 260km. hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki lô mét ?

2 bình luận về “một xe ô tô từ 9 giờ đến 14 giờ 20 phút được 260km. hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki lô mét ?”

 1. số thời gian ô tô đó đi hết là :
  14 giờ 20 – 9 giờ = 5 giờ 20 phút
  đổi 5 giờ 20 phút = 16/3 giờ
  trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki – lô – mét là :
  260 : 16/3 = 48,75 (km)
                         Đ/S : 48,75 km

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải
  Thời gian mà ô tô đó đi là:
  $\text{ 14 giờ 20 phút – 9 giờ = 5 giờ 20 phút}$
  $\text{Đổi: 5 giờ 20 phút = 5,3 giờ}$
  Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số mét là:
  $\text{ 260 : 5,3 = 49,1 (km)}$
  Đ/S: …
  $#Nguyên$

  Trả lời

Viết một bình luận