Một hình HCN có diện tích xung quanh 5,46 ????????, cao 0,7m. Tính thể tích hình HCN đó, biết chiều dài hơn chiều rộng 0,5m?

Một hình HCN có diện tích xung quanh 5,46 ????????, cao 0,7m. Tính thể tích hình HCN đó, biết chiều dài hơn chiều rộng 0,5m?Viết một bình luận

Câu hỏi mới