Một hình thang có đáy lớn 65,3m và hơn đáy bé là 5,6m .Chiều cao bằng trung bình cộng của 2 đáy .Tính DT hình thang đó

Một hình thang có đáy lớn 65,3m và hơn đáy bé là 5,6m .Chiều cao bằng trung bình cộng của 2 đáy .Tính DT hình thang đóViết một bình luận

Câu hỏi mới