một hình thang có đáy nhỏ 45 m đáy lớn 60 m Nếu mở rộng đáy lớn thêm 5 m và giữ nguyên đáy nhỏ thì diện tích hình thang tăng

một hình thang có đáy nhỏ 45 m đáy lớn 60 m Nếu mở rộng đáy lớn thêm 5 m và giữ nguyên đáy nhỏ thì diện tích hình thang tăng thêm 27,5 m vuông Tính diện tích hình thang lúc đầuViết một bình luận

Câu hỏi mới