một hình thang có diện tích 7,5 m2 và trung bình cộng 2 đáy bằng 5/4 m. tính chiều cao hình thang

một hình thang có diện tích 7,5 m2 và trung bình cộng 2 đáy bằng 5/4 m. tính chiều cao hình thangViết một bình luận

Câu hỏi mới