. Một hình thửa ruộng hình thang có đáy bé 25m, đáy lớn dài hơn đáy be 18m, chiều cao bằng 4/5 đáy bé. Trung bình cứ mỗi 100m

. Một hình thửa ruộng hình thang có đáy bé 25m, đáy lớn dài hơn đáy be 18m, chiều cao bằng 4/5 đáy bé. Trung bình cứ mỗi 100m2 thu hoạch được 75kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc ?

2 bình luận về “. Một hình thửa ruộng hình thang có đáy bé 25m, đáy lớn dài hơn đáy be 18m, chiều cao bằng 4/5 đáy bé. Trung bình cứ mỗi 100m”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải
  Độ dài đáy lớn là:
  $\text{ 25 + 18 = 43 (m) }$
  Độ dài chiều cao là:
  $\text{ 25 x 4 : 5 = 20 (m)}$
  Diện tích thửa ruộng đó là:
  $\text{ (43 + 25) x 20 : 2 = 680 (m²)}$
  Trên thửa ruộng đó thu được số kg thóc là:
  $\text{ 680 : 100 x 75 = 510 (kg)}$
  $\text{Đổi: 510 kg = 5,1 tạ}$
  $\text{ Đáp số: 5,1 tạ}$
  $#Nguyên$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài đáy lớn là: 
  25 + 18 = 43 (m)
  Độ dài chiều cao là:
  25 x 4 : 5 = 20 (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
  (43 + 25) x 20 : 2 = 680 (m²)
  Trên thửa ruộng đó thu được số kg thóc là:
  680 : 100 x 75 = 510 (kg)
  Đổi: 510 kg = 5,1 tạ
  Đáp số: 5,1 tạ

  Trả lời

Viết một bình luận