một kho lương thực có 2277,6kg thóc và 198 yến ngô. Tổng số thóc được chia đều vào 39 bao. Tổng số ngô cũng được chia đều vào

một kho lương thực có 2277,6kg thóc và 198 yến ngô. Tổng số thóc được chia đều vào 39 bao. Tổng số ngô cũng được chia đều vào các bao, mỗi bao ngô nhẹ hơn bao thóc là 3,4kg. Vậy có tất cả bao nhiêu bao ngôViết một bình luận

Câu hỏi mới