Một lớp học có 100 học sinh . Số học sinh nữ chiếm 30% . Tìm số học sinh năm?

Một lớp học có 100 học sinh . Số học sinh nữ chiếm 30% . Tìm số học sinh năm?Viết một bình luận

Câu hỏi mới