một mảnh đất HCN có CD 18m và CR 15m. Người ta dành 20% S mảnh đất để làm nhà. Tính S phần đất làm nhà

một mảnh đất HCN có CD 18m và CR 15m. Người ta dành 20% S mảnh đất để làm nhà. Tính S phần đất làm nhà

2 bình luận về “một mảnh đất HCN có CD 18m và CR 15m. Người ta dành 20% S mảnh đất để làm nhà. Tính S phần đất làm nhà”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích hình chữ nhật là :
       18 xx 15 = 270 ( m^2 )
  Diện tích phần làm nhà là :
       270 : 100 xx 20 = 54 ( m^2 )
     $Đ/s:…$

  Trả lời
 2. Giải đáp: 54m^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích của mảnh đất là:
  18xx15=270(m^2)
  Diện tích phần đất làm nhà là:
  20:100xx270=54(m^2)
  Đáp số: 54m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới