một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 160m đáy bé bằng 3/4 đáy lớn chiều cao bằng 2/3 đáy bé hỏi mảnh đất đó trồng được bao

một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 160m đáy bé bằng 3/4 đáy lớn chiều cao bằng 2/3 đáy bé hỏi mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây nhãn biết cứ 100m vuông thì trồng được 12 cây

2 bình luận về “một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 160m đáy bé bằng 3/4 đáy lớn chiều cao bằng 2/3 đáy bé hỏi mảnh đất đó trồng được bao”

 1. $\color{Red}{Lemon}$
  Đáy bé của mảnh đất là:
  160 xx 3/4 = 120 ( m )
  Chiều cao của mảnh đất là:
  120 xx 2/3 = 80 ( m )
  Diện tích của mảnh đất là:
  ( 160 + 120 ) xx 80 : 2 = 11200 ( m^2 )
  Mảnh đất đó trồng được số cây nhãn là:
  11200 : 100 xx 12 = 1344 ( cây )
  Đáp số: 1344 cây nhãn.
  ______________________________
  DT hình thang = ( đáy lớn + đáy bé ) xx chiều cao : 2.

  Trả lời
 2. Độ dài đáy bé là:
  160×3/4=120m
  Chiều cao mảnh đất là:
  120×2/3=80m
  diện tích mảnh đất là:
  (160+120)×80:2=11200(m²)
  11200m² gấp 100m² số lần là:
  11200:100=112(lần)
  số cây nhãn trồng được là:
  12×112=1344 cây
  đáp số 1344 cây
  nhớ cho tui câu trả lời hay nhất để lên hạng nha
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới