một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 160m đáy bé bằng 3/4 đáy lớn chiều cao bằng 2/3 đáy bé hỏi mảnh đất của hình thang đó

một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 160m đáy bé bằng 3/4 đáy lớn chiều cao bằng 2/3 đáy bé hỏi mảnh đất của hình thang đó trồng được bao nhiêu cấy biết cứ 100m vuông thì trồng được 12 cây

2 bình luận về “một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 160m đáy bé bằng 3/4 đáy lớn chiều cao bằng 2/3 đáy bé hỏi mảnh đất của hình thang đó”

 1. Giải đáp:1344 cây
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đáy bé của hình thang đó là 
  160×3/4=120(m) 
  chiều cao của hình thang đó là
  120×2/3=80(m)
  diện tích của hình thang đó là
  (160+120)x80:2=11200(m2)
  11200m2 gấp 100m2 số lần là 
  11200:100=112(lần)
  trên mảnh đất đó trồng được số cây là 
  112×12=1344(cây)
  đáp số:1344cây

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Độ dài đáy bé là :
  160 xx 3/4 = 120 (m)   
  Chiều cao của mảnh đất hình thang là :
    120 xx 2/3 = 80 (m)   
  Diện tích mảnh đất hình thang là :
    (120+160)xx80:2 = 11200 (m^2)   
  Trên mảnh đất trồng được số cây là :
    11200 : 100 xx 12 = 1344   (cây)
  Đáp số    1344   cây 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới