Một người bán hoa được lãi 40% so với giá vốn thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá bán?

Một người bán hoa được lãi 40% so với giá vốn thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá bán?Viết một bình luận

Câu hỏi mới