Một người buôn trứng mua một số trứng với giá 1200 đồng một quả trứng . Đem về bị vỡ mất 30 quả . Số trứng còn lại bá như sau

Một người buôn trứng mua một số trứng với giá 1200 đồng một quả trứng . Đem về bị vỡ mất 30 quả . Số trứng còn lại bá như sau : 2/4 số trứng bán với giá 2000 đồng một quả ; 1/4 số trứng bán với giá 1600 đồng một quả ; còn lại bao nhiêu bán với giá 1400 đồng một quả . Sau khi bán xong người đó lãi 179600 đồng . Tìm số trứng người đó đã mua ?
#Toán lớp 5Viết một bình luận