Một người đi bộ từ A đến B . Người đó đi lúc 7giờ 30 phút và đên B lúc 8 giờ 40 phút . Quãng đường trên dài 6 km . Tính vận t

Một người đi bộ từ A đến B . Người đó đi lúc 7giờ 30 phút và đên B lúc 8 giờ 40 phút . Quãng đường trên dài 6 km . Tính vận tốc của người đó

2 bình luận về “Một người đi bộ từ A đến B . Người đó đi lúc 7giờ 30 phút và đên B lúc 8 giờ 40 phút . Quãng đường trên dài 6 km . Tính vận t”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thời gian người đó đi là:
       $8$ giờ $40$ phút$-7$ giờ $30$ phút$=1$ giờ $10$ phút$=1$$\frac{1}{6}$ 
  Vận tốc của người đó là:
         $6÷1$$\frac{1}{6}$ $= 5$$\frac{1}{6}$ 
             $Đ/s…$

  Trả lời

Viết một bình luận