Một người đi xe máy trong 1,5 giờ đầu , mỗi giờ đi được 38 km. Trong 2,5 giờ sau, mỗi giờ đi được 42 km. Hỏi vận tốc trung b

Một người đi xe máy trong 1,5 giờ đầu , mỗi giờ đi được 38 km. Trong 2,5 giờ sau, mỗi giờ đi được 42 km. Hỏi vận tốc trung bình của người đó ?

2 bình luận về “Một người đi xe máy trong 1,5 giờ đầu , mỗi giờ đi được 38 km. Trong 2,5 giờ sau, mỗi giờ đi được 42 km. Hỏi vận tốc trung b”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cả 2 lần xe máy đó đi hết số thời gian là:
        $\text{1,5 + 2,5 = 4 (giờ)}$
   Giờ đầu xe máy đi được số ki-lô-mét là:
        $\text{1,5 × 38 = 57 (km)}$
   Giờ sau xe máy đi được số ki-lô-mét là:
        $\text{2,5 × 42 = 105 (km)}$
   Vận tốc trung bình của người đó là:
        $\text{(105 + 57) : 4 = 40,5(km/giờ)}$
              $\text{Đáp số : 40,5 km/giờ}$

  Trả lời
 2. $1,5$ giờ  đầu đi số km là :
  $\text{ 38 x 1,5 = 57 ( km )}$
  $2,5 $ giờ sau đi số km là :
  $\text{ 42 x 2,5 = 105 ( km )}$
  Xe máy đi được số km là :
  $\text{ 57 + 105 = 162 ( km )}$
  Xe máy đi trơng số giờ là : 
  $\text{ 1,5 + 2,5 = 4 ( giờ )}$
  Vận tốc xe máy là : 
  $\text{ 162 : 4 = 40,5 ( km )}$
  Đáp số: $40,5$ km 

  Trả lời

Viết một bình luận