Một người làm từ 7giờ 30 phút đến 11giờ thì được 5 sản phẩm . Hỏi với mức làm như vậy người đó làm 39 sản phẩm thì hết bao nh

Một người làm từ 7giờ 30 phút đến 11giờ thì được 5 sản phẩm . Hỏi với mức làm như vậy người đó làm 39 sản phẩm thì hết bao nhiêu thời gian?
Help!!!!

2 bình luận về “Một người làm từ 7giờ 30 phút đến 11giờ thì được 5 sản phẩm . Hỏi với mức làm như vậy người đó làm 39 sản phẩm thì hết bao nh”

 1. Thời gian để người đó làm 5 sản phẩm:
  11 giờ – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 30 phút
  Đổi 3 giờ 30 phút = 210 phút
  Để làm 1 sản phầm thì cần số thời gian:
  210:5=42 ( phút )
  Người đó làm 39 sản phẩm cần số thời gian:
  42xx39=27 giờ 18 phút
  Đáp số:27 giờ 18 phút

  Trả lời
 2. Thời gian làm được 5 sản phẩm là:
  11 giờ – 7 giờ 30 phút = 3 giờ 30 phút
  Thời gian làm được 1 sản phẩm là:
  3 giờ 30 phút : 5 = 42 phút
  Người đó làm 39 sản phẩm hết số thời gian là:
  42 phút × 39 = 1638 phút = 27 giờ 18 phút
  Đáp số: 27 giờ 18 phút

  Trả lời

Viết một bình luận