Một người thợ làm từ 8 giờ đến 12 giờ thì làm được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế, người đó làm 6 sản phẩm hết bao nhiêu

Một người thợ làm từ 8 giờ đến 12 giờ thì làm được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế, người đó làm 6 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian

2 bình luận về “Một người thợ làm từ 8 giờ đến 12 giờ thì làm được 5 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế, người đó làm 6 sản phẩm hết bao nhiêu”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian người đó làm 5 sản phẩm là: 12-8=4(giờ)=240 phút
  Thời gian làm 1 sản phẩm là:240:5=48(phút)
  Thời gian người đó làm 6 sản phẩm là:48×6=288(phút)
  đổi 288 phút=4 giờ 48 phút
  đáp số:4 giờ 48 phút

  Trả lời
 2.                      giải
  từ 8 giờ đến 12 giờ mất 4 giờ thì người đó làm được 5 sản phẩm.
   1 sản phẩm làm hết số  thời gian là:
         4 ÷ 5 = 0,8 ( giờ )
   người đó làm 6 sản phẩm hết số thời gian là:
            0,8 × 6 =  4,8 (giờ )
                 đáp số :…….
   chúc bạn học tốt 🙂

  Trả lời

Viết một bình luận