Một người thợ làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 2 dụng cụ a) Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhi

Một người thợ làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 2 dụng cụ a) Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu phút. b) Nếu người đó làm trong 9 giờ thì làm xong bao nhiêu dụng cụ như thế.

2 bình luận về “Một người thợ làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 2 dụng cụ a) Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhi”

 1. a, $\text{Thời gian làm việc của người đó là : }$
  $\text{12 giờ – 7 giờ 30 phút =4 giờ 30 phút }$
  $\text{Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết số thời gian là: }$
  $\text{4 giờ 30 phút : 2=2 giờ 15 phút}$
  b, $\text{Đổi 2 giờ 15 phút=2,25 giờ}$ 
  Nếu người đó làm trong 9 giờ thì làm xong số dụng cụ là :
  $\text{9 : 2,25 = 4} (dụng cụ)$ 

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
       a)   Đổi 7 giờ 30 phút = 450 phút
                   12 giờ = 720 phút
       Số phút cần để làm 2 dụng cụ là:
                 720 – 450 = 270 (phút)
       Trung bình làm 1 sản phẩm hết số phút là:
                 270 ÷ 2 = 135 (phút)
       b)   Đổi 9 giờ = 540 phút
       Số dụng cụ làm được trong 9 giờ là:  
                 540 ÷ 135 = 4 (dụng cụ)
                      Đáp số: a) 135 phút
                                   b) 4 dụng cụ
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới