một ô tô chạy quãng đường AB trong 3 giờ . giờ thứ 1 chạy được 2/5 quãng đường , giờ thứ 2 chạy được 30 km , giờ thứ 3 chạy

một ô tô chạy quãng đường AB trong 3 giờ . giờ thứ 1 chạy được 2/5 quãng đường , giờ thứ 2 chạy được 30 km , giờ thứ 3 chạy gấp đôi giờ thứ 2
độ dài quãng đường AB là?
Viết một bình luận