Một ống thuốc có 5cm3 dung dịch thuốc. Hỏi 1 lít dung dịch thuốc đó đóng được bao nhiêu ống thuốc như thế?(biết 1 lít bằng 1

Một ống thuốc có 5cm3 dung dịch thuốc. Hỏi 1 lít dung dịch thuốc đó đóng được bao nhiêu ống thuốc như thế?(biết 1 lít bằng 1 dm3)



Viết một bình luận

Câu hỏi mới