một oto đi từ A đến B trong 3 giờ ,một oto khác đi từ A đến B hết 5 giờ . Biết vận tốc xe thứ hai kém vận tốc xe thứ nhất 32k

một oto đi từ A đến B trong 3 giờ ,một oto khác đi từ A đến B hết 5 giờ . Biết vận tốc xe thứ hai kém vận tốc xe thứ nhất 32km/giờ:
a)tính vận tốc mỗi xe
b)nếu hai xe cùng khởi hành một lúc  từ hai bến A và B đi lại gặp nhau thì sau bao lâu sẽ gặp nhau ? chỗ gặp cách A bao nhiêu km ?
Viết một bình luận