Một phép cộng có 2 số hạng.số hạng thứ 2 bằng 3 lần số hạng thứ 1. Tổng của hai số và tổng là 2344 . Tìm phép cộng đó

Một phép cộng có 2 số hạng.số hạng thứ 2 bằng 3 lần số hạng thứ 1. Tổng của hai số và tổng là 2344 . Tìm phép cộng đóViết một bình luận

Câu hỏi mới