Một thợ may cứ 5 phút 30 giây may xong 1 túi vải. HỎi người đó trong 1 ca 8 giờ, trừ đi 40 phút nghỉ giữa ca, may xong bao nh

Một thợ may cứ 5 phút 30 giây may xong 1 túi vải. HỎi người đó trong 1 ca 8 giờ, trừ đi 40 phút nghỉ giữa ca, may xong bao nhiêu túi vải
Giúp em! Giải chi tiết. Không được làm tắt

2 bình luận về “Một thợ may cứ 5 phút 30 giây may xong 1 túi vải. HỎi người đó trong 1 ca 8 giờ, trừ đi 40 phút nghỉ giữa ca, may xong bao nh”

 1. Đổi \text{8} giờ = \text{480} phút
         \text{5} phút \text{30} giây = \text{5,5} phút
                         Giải
  Người đó may được số túi vải là:
  (\text{480} – \text{40}) : \text{5,5} = \text{80} (túi vải)
  Đ/s: \text{80} túi vải

  Trả lời

Viết một bình luận