Một thửa đất hình thoi có chu vi là 1.480 m có chiều cao là 3/2 héc-tô-mét tính diện tích thửa đất đó

Một thửa đất hình thoi có chu vi là 1.480 m có chiều cao là 3/2 héc-tô-mét tính diện tích thửa đất đó

2 bình luận về “Một thửa đất hình thoi có chu vi là 1.480 m có chiều cao là 3/2 héc-tô-mét tính diện tích thửa đất đó”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 3/2 hm = 150m
  Cảnh của thửa đất là :
  1480 : 4 = 370 (m)
  Diện tính thửa đất là :
  370 xx 150 = 55500(m^2)
  Đáp số :55500m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới