Một thửa ruộng hình thang có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Biết đáy lớn hình thang là 260m. để làm sạch cỏ trên thửa ruộng, bác Hù

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Biết đáy lớn hình thang là 260m. để làm sạch cỏ trên thửa ruộng, bác Hùng cần 0,75 giờ cho mỗi 100m2 đất. Hỏi bác Hùng cần dùng bao nhiêu giờ để làm sạch cỏ trên cả thửa ruộng?

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn. Biết đáy lớn hình thang là 260m. để làm sạch cỏ trên thửa ruộng, bác Hù”

 1. Độ dài đáy bé của thưa ruộng đó là:
  260 × 3/5 = 156(m)
  Chiều cao của thửa ruộng đó là:
  260 × 1/4 = 65(m)
  Diện tích của thửa ruộng đó là:
  (156+260)×625=13520(m^2)
  13520 m^2 gấp 100 m^2 là:
  13520÷100=135,2( lần )
  Bác Hùng cần dùng số giờ để làm sạch cỏ trên cả thửa ruộng là:
  0,75×135,2=101,4(h)
               Đáp số: 101,4 h
   

  Trả lời
 2. Độ dài đáy bé của thưa ruộng đó là:
  260 x 3/5 = 156(m)
  Chiều cao của thửa ruộng đó là:
  260 x 1/4 = 65(m)
  Diện tích của thửa ruộng đó là:
  (156+260)x625=13520(m2)
  13520m2 gấp 100m2 là:
  13520:100=135,2(lần)
  Bác Hùng cần dùng bao nhiêu giờ để làm sạch cỏ trên cả thửa ruộng là:
  0,75×135,2=101,4(giờ)
               Đáp số: 101,4 giờ
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới