Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là `12,6`m, đáy bé kém đáy lớn `2`m, chiều cao bằng một nửa đáy bé. Cứ `100` m² thu hoạch

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là `12,6`m, đáy bé kém đáy lớn `2`m, chiều cao bằng một nửa đáy bé. Cứ `100` m² thu hoạch được 62,5 kg thóc. Tính số tạ tóc

1 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là `12,6`m, đáy bé kém đáy lớn `2`m, chiều cao bằng một nửa đáy bé. Cứ `100` m² thu hoạch”

 1. Diện tích thửa ruộng là:
   ( 12.6 + 12.6 + 2) x ( 12.6 : 2) : 2 = 85. 68 ( mét vuông )
  Cứ 100 mét vuông thu hoạch được 62,5 kg thóc vậy số kg thóc thu được là:
      85.68 : 100 x 62.5 = 53.55 ( kg )
  Vậy số tạ thóc thu được là :
     53.55 : 100 = 0 . 5355 ( tạ thóc)
  cuyu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới