một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn chiều cao ngắn hơn đáy bé 5m . người ta cấy lúa cứ 100m2 th

một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m đáy bé bằng 2/3 đáy lớn chiều cao ngắn hơn đáy bé 5m . người ta cấy lúa cứ 100m2 thu hoạch được 0.64 tạ thóc .hỏi trên thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?Viết một bình luận

Câu hỏi mới