Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 20m,đáy bé bằng 4/5 đáy lớn và hơn chiều cao là 10m.Trung bình cứ 100m vuông thu hoạch đ

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 20m,đáy bé bằng 4/5 đáy lớn và hơn chiều cao là 10m.Trung bình cứ 100m vuông thu hoạch được 60kg thóc.Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?Viết một bình luận

Câu hỏi mới